Zásady ochrany osobních údajů

Rádi bychom Vás tímto informovali o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů společností DentalCare Clinic, s.r.o., IČ: 01489062, se sídlem Matušova 982/9, Rumburk 1, 408 01 Rumburk. (DentalCare) v pozici správce údajů.

Níže se můžete seznámit s podmínkami zpracování Vašich osobních údajů ve formě F&Q. V případě dalších dotazů nebo připomínek se můžete obrátit na DentalCare:

Email: info@dentalcare.cz, Telefon: +420 602 690 247

Má DentalCare pověřence pro ochranu osobních údajů?

Společnost DentalCare nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jaký je účel a rozsah zpracování mých osobních údajů?

DentalCare zpracovává Vaše osobní údaje, které jí sami poskytnete (zejména údaje v registračním formuláři), údaje o Vašem zdravotním pojištění a platbě, údaje o zdravotním stavu a další údaje, které DentalCare zjistí při poskytování zdravotních služeb.

Co opravňuje DentalCare zpracovávat mé osobní údaje?

DentalCare zpracovává Vaše osobní údaje a případně i další údaje třetích osob (příbuzní, opatrovník, zaměstnavatel apod.) na základě následujících právních titulů:

 • plnění smlouvy s Vámi, na základě níž Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně);
 • plnění zákonných povinností DentalCare (jedná se o povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů upravujících např. poskytování zdravotních služeb, vedení zdravotnické dokumentace a vykazování hrazených zdravotních služeb);
 • ochrana oprávněných zájmů DentalCare, zejména zájem na řádném a bezproblémovém poskytování zdravotních služeb, uplatnění a vymáhání práv DentalCare (např. upozornění pacienta na termín vyšetření, upomínka na neuhrazené služby).

Pokud dáte společnosti DentalCare souhlas, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely uvedené v takovém souhlasu; v takovém případě je souhlas právním základem pro příslušné zpracování údajů.

Mohu odmítnout poskytnutí mých osobních údajů?

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným a smluvním požadavkem a bez poskytnutí osobních údajů Vám nemůžeme zdravotní služby poskytnout.

V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je pouze na Vás, zda tento souhlas udělíte.

Komu mohou být moje osobní údaje předány?

Jsme oprávněni / povinni na základě závazných právních předpisů předávat Vaše údaje dalším poskytovatelům zdravotních služeb (pro zajištění kontinuity poskytovaných zdravotních služeb), zdravotním pojišťovnám, orgánům veřejné moci nebo osobám oprávněným nahlížet do Vaší zdravotní dokumentace v rámci zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Vaše údaje mohou být také zpřístupněny:

 • externímu dodavateli služeb vedení účetnictví;
 • společnostem poskytujícím IT řešení oprávněným provádět IT administraci softwarových programů používaných DentalCare a společnostem provozujícím službu serverového úložiště;
 • jakýmkoliv jiným externím poskytovatelům služeb s přístupem k osobním údajům, jako jsou právní, ekonomičtí nebo daňoví poradci, auditoři nebo dodavatelé počítačových systémů.

Všichni příjemci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích. Společnost DentalCare uzavřela se zpracovateli, kteří poskytují odpovídající úroveň organizačního a technického zabezpečení Vašich údajů, smlouvy o zpracování osobních údajů,

DentalCare nepředává osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Jak dlouho bude DentalCare uchovávat moje osobní údaje?

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě titulu plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, budou údaje společností DentalCare zpracovávány po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

Údaje zpracovávané na základě smluvního plnění jsou zpracovávány po dobu trvání smlouvy a následně – s ohledem na oprávněný zájem DentalCare na uplatnění a vymáhání práv – po dobu dalších 4 let, pokud smlouva s Vaší pojišťovnou nestanoví delší dobu.

Údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budou zpracovávány po dobu 10 let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání.

Výše uvedené lhůty mohou být v jednotlivých případech a po posouzení relevantních okolností překročeny, je-li to nezbytné např. k ochraně Vašich oprávněných zájmů nebo oprávněného zájmu DentalCare (v případě probíhajícího soudního sporu či kontroly ze strany orgánu veřejné moci, apod.).

DentalCare bude zpracovávat Vaše osobní údaje vždy po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování.                                                                                                                  

Jaká mám práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Níže naleznete přehled Vašich práv, která můžete vůči DentalCare uplatnit na výše uvedených kontaktech. Upozorňujeme, že vždy nemusí být možné uplatnit všechna tato práva nebo je uplatnit v plném rozsahu.

 • právo na přístup k osobním údajům: máte právo získat od DentalCare potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a základním informacím o tomto zpracování. Zároveň máte právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • právo na opravu osobních údajů: máte právo požadovat od DetnalCare bez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, nebo doplnění neúplných osobních údajů.
 • právo na výmaz osobních údajů: máte právo požadovat, aby DentalCare v určitých případech bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, zejména pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány nebo pokud jste odvolali souhlas, na jehož základě byly vaše osobní údaje zpracovávány a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování.
 • právo na omezení zpracování: v určitých případech máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, zejména pokud popíráte přesnost osobních údajů (na dobu potřebnou k ověření přesnosti) nebo pokud DentalCare již osobní údaje nepotřebuje, ale Vy je potřebujete k určení, vymáhání nebo obhajobě právních nároků.
 • právo na přenositelnost údajů: na základě Vaší žádosti předáme Vám nebo třetí osobě osobní údaje, které o Vás zpracováváme automatizovaně na základě smlouvy nebo Vašeho souhlasu.
 • právo odvolat souhlas: máte právo odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • právo vznést námitku proti zpracování: pokud je zpracování Vašich osobních údajů prováděno pro účely oprávněných zájmů DentalCare nebo třetí strany, máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování.

Pokud se domníváte, že DentalCare nezpracovává Vaše osobní údaje zákonným způsobem, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz).

Datum: 17.04.2023