Informace o zpracování osobních údajů

Tento dokument byl vyhotoven za účelem splnění povinností informovat pacienty o zpracování jejich osobních údajů v rámci poskytování zdravotnických služeb ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

Tento dokument se vztahuje na všechny osoby (dále jen „pacienti“), které využívají služeb zdravotnického zařízení DentalCare společností DentalCare Clinic s.r.o. – IČO 01489062 (dále jen „DCC“)  a DentalCare Most s.r.o. – IČO 06412203 (dále jen „DCM“). DCC a DCM je jakožto správce osobních údajů jsou povinni zajistit, aby všichni pacienti měli možnost se s obsahem dokumentu seznámit a poskytnout jim k němu dodatečné informace potřebné k plnému porozumění.

Informace dle čl. 13 nařízení

V souladu s čl. 13 Nařízení poskytuje DCC a DCM jakožto správce osobních údajů jednotlivým subjektům osobních údajů – pacientům informace o zpracování jejich osobních údajů.

V rozsahu informace o 

  • kontaktních údajích správce osobních údajů
  • účelu zpracování a právním základu, na němž je zpracování založeno
  • době uložení osobních údajů nebo kritériích pro její určení

Ve vztahu k účelům zpracování, založeným na právním předpisu nebo na výkonu oprávněných zájmů DCC a DCm je poskytnutí osobních údajů pacientem povinné, a v případě jeho odmítnutí nemůže DCC a DCM poskytnout pacientovi zdravotní služby a plnit své povinnosti zdravotnického zařízení.

Poučení o právech pacienta týkajících se ochrany osobních údajů:

Právo na přístup k osobním údajům

Pacient má právo na DCC a DCM požadovat, aby mu poskytla přístup k jeho osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto dokumentu ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Pacient je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody s DCC a DCM jeho osobní údaje.

Právo na vysvětlení a opravu osobních údajů

V případě, že se pacient domnívá, že DCC a DCM jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s tímto dokumentem (zejména s účely a právními základy zde identifikovanými) nebo s právními předpisy, je oprávněn na DCC a DCM požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li DCC a DCM nepřesné osobní údaje pacienta, je pacient oprávněn požadovat jejich opravu.

Právo na výmaz osobních údajů

Pacient je oprávněn požadovat na DCC a DCM výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, pacient odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy pacient vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování. Právo na výmaz osobních údajů nelze uplatňovat ve vztahu k osobním údajům, uchovávaným v rámci zdravotnické dokumentace, po dobu její archivace dle vyhl. č. 98/2012 Sb.

Právo na námitku proti zpracování osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů nezbytného pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů DCC a DCm je pacient oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. DCC a DCM je na základě námitky povinna zpracování údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jejích zájmů převažuje nad zájmy a svobodami pacienta.

Právo na přenos osobních údajů

S ohledem na to, že v rámci zpracování osobních údajů pacienta ze strany DCC a DCM nejsou splněny podmínky pro přenositelnost osobních údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení (zpracování není prováděno na základě souhlasu pacienta ani z důvodu plnění smluvních povinností), nemá pacient možnost toto právo uplatňovat.

Právo na podání stížnosti

V případě podezření, že DCC a DCM zpracovává osobní údaje pacienta v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo nevyhoví-li DCC a DCM některému z výše uvedených požadavků pacienta, je pacient oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Informace o podmínkách zpracování osobních údajů pacientů

DCC a DCM je oprávněna zpracovávat osobní údaje pacientů manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializovaného poskytovatele, nacházejícího se v postavení zpracovatele osobních údajů (zejm. poskytovatelé informačních systémů a jejich cloudových řešení, používaných ke zpracování osobních údajů, majících přístup k příslušným databázím v rámci servisní činnosti). Osobní údaje jsou zpracovávány ve formě ve formě elektronických databází na zabezpečených datových úložištích a listině s omezeným přístupem třetích osob.

DCC a DCM zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor DCC a DCM a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet. Veškerá datová úložiště, používaná ke zpracování osobních údajů jsou uloženy na cloudových serverech společnosti Infinity Energy, s.r.o. se kterým mají společnosti DCC a DCM uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů zákazníků a fyzicky na serverech společnosti DCC a DCM, jež se neházejí v jejich prostorech.

Při zpracování osobních údajů pacientů nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování ani k profilování, které by mělo pro pacienta jakékoli právní důsledky.

Závěrečná ustanovení

V případě, že DCC a DCM začne zpracovávat osobní údaje pacienta k jiným účelům a jiným způsobem, než jaké vyplývají z tohoto dokumentu a které pod tento dokument nespadají, je povinna o takovém zpracování pacienta informovat v rozsahu dle tohoto dokumentu, a není-li dán jiný právní základ takového zpracování, je povinna k takovému zpracování získat souhlas pacienta.

Tento dokument je každému pacientovi poskytnut způsobem, umožňujícím důkladné seznámení s jeho obsahem, a jeho znění je pacientům nepřetržitě přístupné na internetových stránkách DentalCare.